Ogólne warunki gwarancji firmy APAR:

 1. Producent gwarantuje nabywcy dobrą jakość i działanie zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi zakupionego produktu oraz zapewnia bezpłatne usuwanie usterek, w razie ich wystąpienia w okresie gwarancyjnym.
 2. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji produktu.
 3. Roszczenia w okresie gwarancyjnym będą uznawane wyłącznie po stwierdzeniu, że urządzenie było eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi produktu.
 4. Urządzenie należy dostarczyć wraz z kartą gwarancyjną i kompletnym wyposażeniem za pośrednictwem  firmy spedycyjnej UPS. Nie spełnienie tego wymagania będzie skutkować obciążeniem nabywcy kosztami przesyłki.
 5. Razem z uszkodzonym urządzeniem Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zakresu uszkodzeń i objawów nieprawidłowej pracy urządzenia oraz dane do kontaktu. W przeciwnym razie terminnaprawy może ulec wydłużeniu.
 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy na podstawie wpisu w karcie gwarancyjnej.
 7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  • zerwania plomb,
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, transportu lub przechowywania produktu,
  • poprawek w karcie gwarancyjnej za wyjątkiem zmian nanoszonych przez producenta,
  • dokonywania naprawy albo przeróbek produktu poza serwisem APAR,
  • zniszczenia bez możliwości rozpoznania umieszczonego przez producenta numeru identyfikacyjnego towaru,
  • gdy wraz z produktem nie została dostarczona karta gwarancyjna lub faktura zakupu produktu,
  • uszkodzenie urządzenia było skutkiem wystąpienia klęski żywiołowej.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  • wymiany baterii po okresie 4 miesięcy od daty zakupu,
  • elementów pomiarowych czujników wilgotności które podlegają okresowemu wzorcowaniu.
 9. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.